Divendres, 15 De Gener De 2021
Ctra. de Solsona-Bassella, km. 10,5, 
Castellar de la Ribera - 25289
Telèfon: 973 48 16 40 Fax:

01/12
2020

La Diputació de Lleida concedeix un ajut de 15.000,00€ per al manteniment de diversos camins municipals de Castellar de la Ribera.


Foto

En data 12 de desembre de 2019 el president de la Diputació de Lleida, va acordar atorgar a l’Ajuntament de Castellar de la Ribera una subvenció de 15.000,00€ per atendre les despeses de manteniment de diversos camins municipals.

Gràcies a l'ajuda rebuda per part de la Diputació de Lleida , s'han pogut executar tot un seguit d'actuacions a la nostra xarxa de camins:

  • Treballs d'arranjament consistents en: eixamplament dels camins, repàs i anivellat amb motoanivelladora, perfilat de les cunetes de terra, construcció de trencaaigües, esbrossada i estesa de grava.
  • Subministrament, transport i estesa de graves.
  • Neteja de cunetes, arquetes i passos subterranis.
  • Tallada de vegetació lateral (desbrossada).
  • Col·locació de tot-ú i graveta.
  • Treballs descampar sal.
  • Realització de cunetes formigonades.

L'Ajuntament ha destinat aquest ajut al manteniment d'alguns vials del municipi i s'han executat les actuacions descrites en funció de les necessitats detectades.

Els camins on s'ha dut a terme alguna de les millores són:  Camí de les Berques, Camí de Can Mas, Camí del Serrat Alt, Camí de Viladrich a Cal Badoc, Camí de la Llena, Camí de Cal Sardà, Camí de Ceuró, Camí de Cària, Local Social, Serra de les Cases, Camí de la Torregassa a lHostal de les Forques, Camí de Sant Joan de Ginestà, Camí de la Ribera Salada i camins de Clarà en general.Mapa Web